Diagnostická kritéria DSM-5-TR

Charakteristika:

Posláním českého překladu přehledu diagnostických kritérií textové revize 5. vydání amerického Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5-TR) je sloužit jako praktická příručka pro použití v klinické psychiatrii. Český překlad je kromě kódů MKN-10 navíc obohacený o srovnání s kódy MKN-11, které teprve vstupují v platnost. 

Současný překlad vychází z původního převodu DSM-5 z roku 2015, nicméně obsahuje i adekvátnější české ekvivalenty, které se mnohdy výrazně liší od ustáleného českého psychiatrického názvosloví. Dochází také k posunu od teoreticky podložené terminologie do jazyka empirického pozorování a k opuštění řady tradičních pojmů psychopatologie, o kterou se opírala kategoriální nozografie. Některé koncepty postupně vymizely z psychiatrických textů a rozvah (např. neuróza, reakce, hysterie, melancholie, endogenní, maniodepresivní aj.), a význam jiných se změnil nebo byl zasazen do jiného kontextu. Publikace také významně sjednocuje současně užívanou terminologii v klasifikacích DSM a MKN.

V důsledku přirozeného vývoje jazyka a změny společenských konvencí obě klasifikace, DSM i MKN, používají méně stigmatizující jazyk: „vývojové poruchy intelektu“ namísto „mentální retardace“, „neurokognitivní poruchy“ nahrazují „demence“, nejsou „sexuální poruchy“, ale jemnější „sexuální dysfunkce“, používáme nikoliv „deviace“, ale „parafilie“. V návaznosti na DSM-5 neobstály v revizi ani některé tradiční psychopatologické pojmy a obraty: např. sociální úzkostná porucha nahradila sociální fobii, tělesná dysmorfická porucha dysmorfofobii. Tato příručka všechny současné terminologické změny zachycuje, a i proto se jistě stane užitečným pomocníkem pro klinickou a výzkumnou praxi a posílí schopnost orientovat se a dorozumět na široké mezinárodní úrovni.

DSM-5-TR

Diagnostická kritéria DSM-5-TR

Praktická příručka s kódy MKN-10 a MKN-11

1. české vydání, Hogrefe - Testcentrum, Praha 2023

American Psychiatric Association

Editoři české verze: Pavel Mohr, Jan Libiger, Pavel Pavlovský

1 150 Kč