Klasifikace psychodiagnostických metod

Klasifikace psychodiagnostických metod nakladatelství Hogrefe - Testcentrum podle požadavků na vzdělání uživatele

Tato klasifikace navazuje na standardy pro psychologické testování (APA, EFPA) a kodexy pro psychologickou praxi. Jejím cílem je optimální využití psychodiagnostického potenciálu každé metody i ochrana před zneužitím těchto metod. Obsah klasifikace vychází z podmínek licenčních a autorských smluv a z doporučení profesních sdružení psychologů (ČMPS, UPA) i akreditací studijních oborů, vydávaných MŠMT ČR.


Kategorie A

Metody zařazené v této kategorii jsou určeny absolventům bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie. Používat je mohou také absolventi akreditovaného studijního oboru pedagogika, andragogika, personalistika, sociální práce, vybraných lékařských oborů a dalších příbuzných oborů po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci ve školicím a výcvikovém kurzu (podrobnosti na stránkách příslušné metody).


Pro vybrané metody kategorie A (MSCEIT, ADOS-2, GPOP, MABC-2) doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicích a výcvikových kurzů i absolventům studijního oboru psychologie. Metoda LJI je distribuována pouze certifikovaným uživatelům (absolventům školicího a výcvikového kurzu).


Metody AIST-R a B-I-T II, které jsou určeny především pro volbu povolání, mohou využívat i příslušní specialisté, kteří doloží svou kvalifikaci pro práci s nimi jiným způsobem (absolvováním odpovídajícího studijního oboru, zaškolením jinou organizací, atp.).


Kategorie B

Metody jsou určeny absolventům bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie.


Kategorie C

Metody jsou určeny absolventům magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie. Pro administraci a vyhodnocení metod, interpretaci výsledků a jejich využití je nezbytné absolvovat odborné zaškolení, minimálně však školicí a výcvikový kurz.