Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti (AMPO) a jeho implikacemi pro MKN-11 model pro poruchy osobnosti.

Intenzivní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickým zázemím a praktickým využitím dimenzionální diagnostiky osobnostní psychopatologie na základě AMPO a jeho prolínáním s MKN-11 kritérii pro diagnostiku osobnostních poruch.

Kurz je koncipován jako jednodenní setkání, které bude realizováno prezenční formou. V případě nepříznivé epidemiologické situace je možné kurz uspořádat i on-line formou.   

Jelikož se v rámci kurzu předpokládá práce s vlastním klinickým materiálem, účastníci na kurz přinesou vyplněné volně dostupné sebeposuzující diagnostiky od jednoho pacienta. 

Kurz je určen klinickým psychologům, psychologům ve zdravotnictví, psychiatrům a dalším odborníkům v oblasti duševního zdraví, kteří se v praxi setkávají s pacienty s poruchami osobnosti.


Obsah kurzu

teoretické základy AMPO a jeho administrace

možnosti vyhodnocení AMPO

interpretace výsledků v kontextu AMPO včetně systému PD-TS

představení evidence-based skórovacích algoritmů a transpozice výsledků do MKN-11 modelu pro poruchy osobnosti

představení českých norem PID-5

využití výsledků AMPO a jejich limity

sdělování výsledků pacientům: příklady dobré a špatné praxe


Další informace

Každý účastník je povinen přinést vlastní protokol jednoho pacienta (tj. administrované PID-5 i LPFS-SR, eventuálně i protokol blízké osoby pacienta PID-5-IRF).

Každý účastník má k dispozici volně dostupné diagnostiky, stejně jako tištěnou kopii AMPO. K dispozici budou také některé další materiály potřebné pro seznámení se s metodami a jejich českými adaptacemi.

Online diagnostiky k dispozici zde:

PID5_CZPID5_verze pro blízké osoby_CZPID5_BF_CZPID5_SKPID5_ pro blízké osoby_SKPID5_BF_SK

LPFS_SR_CZLPFS_SR_SK


Zájemci ze Slovenské republiky jsou vítáni.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti

Lektor: PhDr., Mgr. Karel D. Riegel, Ph.D.

2 900 Kč