Etika pro evropské psychology

recenze v E-psychologii


Charakteristika

Publikace analyzuje etické principy i současnou praxi v rámci evropských zemí. Je také podkladem pro etické kodexy členských společností jednotlivých zemí, které je rozšíří ještě o národní specifika.

Kniha vznikla na základě dlouholeté práce Stálé etické komise (SCE) Evropské federace psychologických asociací. Byl sestaven Etický metakodex, jehož cílem je, aby byl vodítkem pro členské asociace EFPA a do jisté míry také sjednotil jejich etické kodexy.

Má také sloužit jako podpora etické praxe psychologů, uvádí základní etické principy, jimiž bychom se měli řídit v praxi.


Publikace obsahuje (kromě příloh) následující kapitoly:

Profesní etika a psychologie, Etické diskurzy a etické dimenze, Úvod k etickým principům – Obsah kodexu, Princip respektu, Princip kompetence, Princip zodpovědnosti, Princip integrity, Řešení etických problémů, Když nastanou problémy: O mediaci, arbitrážích, nápravných opatřeních a disciplinárních sankcích a Etické výzvy do budoucna.


Etika

Etika pro evropské psychology

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2010

Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Øvreeide, Fredi Lang

Překlad a úprava: Z původního anglického vydání Ethics for European Psychologists přeložila Lenka Němečková

320 Kč