NEO päťfaktorový osobnostný inventár

Použitie: inventár je možné použiť na diagnostiku základných osobnostných faktorov u adolescentov od 15 rokov a dospelých. Je využiteľný v poradenstve, klinickej a školskej psychológii, pri diagnostike v personálnej sfére, ako aj vo výskume osobnosti

Administrácia: skupinová aj individuálna, testovanie trvá 10–15 minút

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.Charakteristika testu

Inventár je jedným z najpoužívanejších osobnostných dotazníkov na diagnostiku faktorov tzv. Veľkej päťky. Tento prístup v rámci psychológie osobnosti čerpá z lexikálnej analýzy, t.j. hľadaní významných osobnostných dimenzií na základe faktorovej analýzy prídavných mien identifikovaných v slovníkoch. Inventár zisťuje úroveň jednotlivca v piatich osobnostných vlastnostiach: neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči zážitkom, svedomitosť a prívetivosť. Respondent počas administrácie odpovedá na 60 položiek, 12 pre každý faktor.

Slovenský manuál inventára je pôvodným autorským dielom I. Ruisela a P. Halamu. Skladá sa z dvoch základných častí. Teoretická časť oboznamuje čitateľov s teoretickým základom inventára, popisom faktorov a doterajšími zahraničnými a domácimi výskumami v oblasti piatich veľkých faktorov. V ďalšej časti sú analyzované psychometrické vlastnosti slovenskej verzie inventára. V tejto časti sú realizované slovenské normy na výbere 1079 osôb. Manuál tiež obsahuje návod na administráciu a interpretáciu výsledkov.

NEO-FFI (SK)

NEO päťfaktorový osobnostný inventár

(podľa NEO Five Factor Inventory P. T. Costu a R. R. McCraeho)

1. slovenské vydanie, Testcentrum-Hogrefe, Praha, 2007

Imrich Ruisel, Peter Halama

Kategorie B

1 490 Kč

980 Kč

580 Kč

140 Kč