MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: MMPI-2 je širokospektrálne inventórium, ktoré slúži na vyšetrenie osobnosti a na diagnostikovanie psychopatológie, resp. na diferenciálno-diagnostické účely.

Administrácia: individuálna i skupinová, verzia tužka-papier, priamo záznam do PC, v oboch prípadoch s vyhodnocovaním prostredníctvom skórovacieho programu pre Windows

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Charakteristika

MMPI-2 je metódou prvej voľby, ktoré je popri každodennej diagnostickej praxi klinického psychológa vhodné aj ako súčasť batérie testov používaných pri vyšetrení psychickej spôsobilosti na držbu alebo nosenie zbraní a streliva ako aj v rámci vyšetrení psychickej spôsobilosti na riadenie motorového vozidla. Vzhľadom na exaktnú rozpracovanosť desiatich validizačných škál je ako štandardizovaná metóda mimoriadne vhodná aj pre forenznopsychologickú prax či už v rámci znaleckých psychologických vyšetrení alebo v rámci vyšetrení v penitenciárnej starostlivosti. Stodvadsaťdva škál inventória poskytuje významné informácie aj pre psychológov pôsobiacich v iných oblastiach aplikovanej psychológie (napr. pri výberových konaniach) tak na zistenie osobnostných charakteristík ako aj na detekovanie psychopatológie. Metóda má významné uplatnenie v psychologickom výskume. Vďaka spracovaniu výsledkov v PC programe umožňuje okamžitý export a efektívnu prácu so získanými dátami.

Test tvorí inventórium s 567 položkami, ktoré sýtia nasledovné škály MMPI-2:

  • Validizačné škály v celkovom počte 10 (pôvodné 4 boli doplnené o ďalších 6)
  • Štandardné klinické škály (10)
  • Reštrukturované klinické (RC) škály (9)
  • Harrisovy – Lingoesovy subškály (28)
  • Si subškály (3)
  • Wiener – Harmonove subškály (10)
  • Obsahové škály (15)
  • Komponenty obsahových škál (27)
  • Škály psychopatológie osobnosti (5)
  • Osobnostné charakteristiky – Doplnkové škály (15)

MMPI®-2 (SK)

MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2018

J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath, A. Tellegen, W. G. Dahlstrom and B. Kaemmer, Coordinator for the Press

Autori slovenskej verzie: R. Máthé, J. Štefániková
Autor PC verzie: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2 SK

Kategorie C

14 500 Kč

1 150 Kč

480 Kč

480 Kč

300 Kč

6 950 Kč

9 800 Kč