Strukturovaný inventář simulovaných příznaků

Věkové rozmezí: dospělá populace od 18 let

Využití: klinická a forenzní psychologie, screening

Administrace: individuální, doba administrace 10-15 minut 


Charakteristika testu

Strukturovaný inventář simulovaných příznaků – Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) je 75-položkový, multidimenzionální, individuálně administrovaný screeningový nástroj určený k detekci simulace v celé řadě kontextů klinické a forenzní praxe. Hodnotí několik oblastí simulované symptomatologie včetně psychiatrických a kognitivních poruch. SIMS vykazuje dobrou míru senzitivity, specificity a účinnosti, prokázanou jak studiemi simulace, tak známých skupin, porovnávající upřímné respondenty, psychiatrické pacienty a osoby simulující onemocnění. Použití cut-off skóru 14 u celkového skóru SIMS se zdá být nejlepším indexem pravděpodobné simulace.

Vyplnění inventáře provádí testovaná osoba samostatně. Výsledky může interpretovat klinický psycholog či jiný zdravotník, který je rovněž vzdělán v oblasti hodnocení přítomnosti simulace/má rovněž zkušenosti s posuzováním případů podezřelých na přítomnost simulace. SIMS je cenný nástroj poskytující doplňující informace pro posouzení simulace a zároveň může sloužit v rozhodování o potřebě dalšího podrobnějšího hodnocení přítomnosti simulace.

U standardizačního souboru byly stanoveny cut-off skóry každé škály tak, aby SIMS vykazoval optimální diskriminační schopnost mezi osobami simulujícími a upřímnými respondenty (tj. detekci co největšího počtu simulujících osob při minimalizaci počtu chybně označených upřímných respondentů jako osob simulujících).

Česká verze metody byla ověřována na souboru 188 osob. Na základě srovnání výsledků českého a amerického standardizačního souboru je zřejmé, že česká verze metody SIMS vykazuje obdobné výsledky jako původní verze. Při rozhodování na podezření přítomnosti simulaci se lze tedy i v českém prostředí řídit původně navrženými cut-off skóry. Práci s metodou usnadňuje použití samopropisovacího záznamového archu.


SIMS

Strukturovaný inventář simulovaných příznaků

1. české vydání, Hogrefe - Testcentrum, Praha 2023

Michelle R. Widows a Glenn P. Smith

Autorky české verze: Lenka Krámská, Marie Krejčová

Kategorie A

1 900 Kč

950 Kč

950 Kč