Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících

Věkové rozmezí: adolescenti ve věku 12 až 18 let

Využití: Standardizovaný postup pro hodnocení rizika násilí

Administrace: individuální posouzení

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz  a nahrazuje ho Akreditační kurz.Charakteristika

SAVRY se skládá z 24 rizikových položek (historických, sociálních/kontextových a individuálních/klinických) vycházejících z dostupného výzkumu a odborné literatury o vývoji adolescentů a o násilí a agresi u mládeže. Protokol zahrnuje též 6 položek protektivních faktorů. Každá riziková položka má třístupňovou strukturu hodnocení se specifickými pokyny pro hodnocení (nízká/střední/vysoká). Každý protektivní faktor má dvouúrovňovou strukturu hodnocení (přítomen/nepřítomen).

SAVRY je koncipován jako "pomůcka" či "průvodce" v profesionálním hodnocení rizik a plánování intervencí pro řízení rizik násilí u mladistvých. Konkrétně pomáhá hodnotit rizika u dospívajících ve věku 12 až 18 let. Ačkoliv může být administrován mladistvým i o něco mladším či starším, než je daný cílový věk, je pak nutný vyšší stupeň opatrnosti, protože položky SAVRY byly vybrány především na základě výzkumu na adolescentech ve věku 12 až 18 let.


SAVRY

Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2020

Randy Borum, PsyD, Patrick Bartel, PhD, a Adelle Forth, PhD

Autorka české verze: Petra Skřivánková

Kategorie A

1 250 Kč

750 Kč

640 Kč