Kolem roku 1911 začal Hermann Rorschach s vývojem svého projektivního testu založeného na interpretaci symetrických skvrn. Svůj postup označil jako diagnostický experiment založený na vnímání: předkládané nestrukturované podněty vyvolávají u vyšetřované osoby vzpomínkové představy, které jsou spojeny s aktuálními pocitovými komplexy. Na základě vlastních výzkumů uzavřel Rorschach, že z toho, jak osoba interpretuje tyto podněty, lze zpětně usuzovat na strukturu a dynamiku lidské osobnosti.

Rorschachův test je v současnosti široce rozšířenou psychodiagnostickou metodou, která je využívána zejména v klinické psychologii. Vyhodnocení probíhá na obsahové a formální rovině. Rorschach osobně přikládal důležitost především formálnímu aspektu vyhodnocení (interpretace celku nebo detailů, upřednostnění barvy, tvaru nebo pohybu, obsah a originalita interpretace). Pro stanovení psychogramu se dále využívá počet interpretací, sled způsobů apercepce, typ prožívání, obvyklé nebo originální odpovědi atd. Závěrečné obsahově analytické zhodnocení je hlubinně psychologicky orientované.

Testovací materiál je tvořen deseti standardními tabulemi. Aplikace testu není nijak věkově ani časově omezená.

Skupina Hogrefe, jejímž členem je i Verlag Hans Huber, je již od roku 1920 vydavatelem Rorschachova testu a doprovodné publikace Psychodiagnostik. Když byly inkoustové skvrny, které Hermann Rorschach navrhl a vytvořil, tištěny poprvé, vyvinul ve spolupráci s Verlag Hans Huber speciální tiskové postupy a techniky pro dosažení přesné barevnosti a odstínů, které test vyžadoval. A stejně tak až do současnosti každý dotisk tabulí vyžaduje enormní péči a technickou odbornost. Jak zkušení uživatelé Rorschachova testu vědí, přesné barvy a odstíny inkoustových skvrn včetně jejich konzistentního provedení, neměnného po dobu mnoha desítek let, patří k jeho základním charakteristikám. A to charakteristikám nezbytným nejen pro validitu a reliabilitu testu, ale i pro jeho renomé. Mnozí odborníci odhadují, že v celé psychologii nebyla žádná jiná metoda předmětem většího počtu vědeckých prací a že žádný jiný test nebyl administrován většímu počtu lidí na celém světě, než právě Rorschachův test.

Ve spolupráci s Mezinárodní společností pro Rorschacha a projektivní metody (ISR) budeme i nadále produkovat tabule Rorschachova testu, založené na tomto vysoce specializovaném, historickém know-how a na informacích obsažených v rozsáhlém archivu originálních dokumentů a pokynů od Hermanna Rorschacha. Přísné kontroly zajišťují, že tabule vyrobené dnes mají přesně stejnou kvalitu a vzhled, jako když Herrmann Rorschach sám dohlížel na jejich výrobu.

Bez těchto historických a technických znalostí není možné produkovat standardizované tabule, které jsou nezbytné pro spolehlivé a opakovatelné testování. Z tohoto důvodu pouze původní tabule označené Rorschach® Test, vydávané společností Hogrefe, jsou jediné, které ISR schválila pro práci s Rorschachovým testem.

Výhradním distributorem Rorschachova testu pro ČR je HOGREFE-TESTCENTRUM, s.r.o.

ROR

Rorschachův test

Původní vydání

Autor: H. Rorschach

Kategorie C

3 500 Kč

Další materiály k Rorschachově testu z nabídky Testzentrale Bern:

1 850 Kč

1 850 Kč

900 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč