Index rodičovského stresu

Věkové rozmezí: děti ve věku 1 měsíc - 12 let

Využití: klinická a poradenská psychologie, diagnostika a screening

Administrace: individuální i skupinová, obvyklá doba administrace 10-15 minut 

České normy: PSI-4 byl standardizován na vzorku 1312 osob (656 matek a 656 otců)


Charakteristika testu

PSI-4 měří stres v systému rodič-dítě. Dotazník obsahuje 101 položek zaměřených na rodiče (Doména rodiče) a dítě (Doména dítěte). Rodiče tak posuzují nejen charakteristiky dítěte, ale i své rodičovské charakteristiky a interakci s dítětem. Doména rodiče a Doména dítěte společně tvoří škálu Celkového stresu. Dále obsahuje dotazník doplňkovou škálu Životního stresu, která se skládá z 19 položek. 

V Doméně dítěte je zahrnuto šest subškál, které rodiče vyhodnocují jako možné zdroje stresu související s charakteristikami dítěte (distraktibilita/hyperaktivita, adaptabilita, posílení rodiče, náročnost, nálada, akceptabilita). Doména rodiče obsahuje 7 subškál měřících zdroje stresu spojených s charakteristikami rodiče (kompetentnost, citová vazba, deprese, izolace, zdraví, omezení role, vztah s druhým rodičem). Doplňková škála Životního stresu poskytuje posouzení celkových situačních stresorů zmírňujících nebo prohlubujících rodičovský stres (např. ztráta zaměstnání, zadlužení, rozvod, svatba, těhotenství apod.).

Metoda PSI-4 je určena pro rodiče dětí ve věku od 1 měsíce do 12 let. Hlavním přínosem je rozpoznání rizikového fungování systému rodič-dítě, u kterého hrozí vznik dysfunkčního rodičovského chování nebo problematického chování dítěte. Jedná se o screeningový a diagnostický nástroj, jehož účelem je změřit relativní míru stresu v systému rodič-dítě a zachytit tak problémové oblasti, které mohou vyžadovat intervenci. 

Hodnocení rodinného systému a míry stresu je důležitou součástí psychologického posouzení. PSI-4 zachycuje podstatné informace o dítěti a rodinném systému za relativně krátkou dobu, kterou vyžaduje administrace a interpretace. Vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník. 


PSI-4

Index rodičovského stresu

1. české vydání, Hogrefe - Testcentrum, Praha 2023

Česká adaptace Parenting Stress Index™, Fourth Edition, autora: Richard R. Abidin, EdD

Autoři české verze: Radek Ptáček, Lucie Švandová, Martina Sebalo Vňuková, Hana Ptáčková

Kategorie A

2 700 Kč

1 150 Kč

500 Kč

1 000 Kč

250 Kč