MABC-2 - Test motoriky pro děti

Věkové rozmezí: od 3 do 16 let

Využití: Hodnocení úrovně motorické způsobilosti, resp. motorického vývoje; identifikace vývojových motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace; klinické vyšetření motoriky; využití především v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, speciální pedagogiky, klinické a školní psychologie; dále v lékařských klinických oborech, jako je fyzioterapie, pediatrie a dětská neurologie.

Administrace: individuální, čas administrace 20 -40 minut.

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu MABC-2 doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.


Charakteristika:

Test motoriky pro děti – MABC-2 je standardizovanou zkouškou motoriky. Zahrnuje dva diagnostické přístupy: kvantitativní hodnocení výkonu v pohybových úlohách vztažené k věkovým normám, a kvalitativní hodnocení způsobu provedení pohybových úloh.

Test je určen pro hodnocení úrovně motoriky, a pro identifikaci stupně a charakteru motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí ve věku 3 až 16 roků. Test obsahuje tři věkové verze – pro věkovou skupinu 3-6 roků, 7-10 roků a 11-16 roků (označené AB1, AB2, resp. AB3). Vychází z behaviorálního pojetí hodnocení motorických funkcí člověka a předpokládá, že úroveň fungování základních motorických funkcí dítěte se odráží ve výstupním výkonu a pozorovatelném způsobu provedení senzomotorických úloh.

Každá věková verze Testu MABC-2 obsahuje osm položek – pohybových úloh. Každá položka je určena pro hodnocení jedné z následujících komponent motorické způsobilosti: komponenta manuální dovednosti (jemné motoriky), komponenta hrubé motoriky a komponenta rovnováhy. Položkové skóry se následně vyhodnocují společně pro zjištění celkového ukazatele úrovně motoriky.

K dispozici jsou nové české normy se standardními a percentilovými hodnotami.

MABC-2

MABC-2 - Test motoriky pro děti

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

Henderson, S. E., Sugden, D. A., Barnett, A. L.

Autor české verze: Rudolf Psotta

Kategorie A

27 340 Kč

1 050 Kč

2 210 Kč

23 650 Kč