Poslání kurzu

Intenzivní jednodenní kurz je určen především specialistům v personalistice a poradenství, kteří nevystudovali jednooborovou psychologii. Účastníci kurzu budou proškoleni v administraci, vyhodnocení, interpretaci a předání zpětné vazby z vybraných psychodiagnostických metod, určených především pro další rozvoj osobnosti v HR poradenství. V rámci kurzu je účastníkům prezentován i základní počítačový systém pro práci s testy a on-line testování Hogrefe Testsystem (HTS), ve kterém je absolventům kurzu zpřístupněna i metoda SVF 78 – Strategie zvládání stresu kategorie B.

Úvod je zaměřen na obecné zásady psychodiagnostiky a základy statistického hodnocení výsledků psychodiagnostických metod. Součástí školení jsou také etické zásady práce s diagnostickými metodami a požadavky na průběh zpětné vazby pro probanda. Tyto zásady jsou obecně platné a jsou využitelné i pro další psychodiagnostické metody.

Vybrané metody kategorie A a B (kategorie B pouze ve formě pro HTS): 

MSCEIT – Test emoční inteligence

SVF 78 – Strategie zvládání stresu

ESK – Existenciální škála

TOP – Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí

Každý účastník dostane pro seznámení se s metodami, administrovanými v HTS, již před zahájením kurzu příslušný on-line přístup.

Tento kurz je zaměřen na metody, které jsou zařazeny do kategorie A, a na metodu SVF 78 kategorie B. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k jejich nákupu (metodu SVF 78 ve verzi pro HTS). K nákupu metod je potřebné také doložit příslušné vzdělání, splňující podmínky Kategorie A (kopii diplomu).


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.


Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.


Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Specializovaný akreditační kurz – vybrané metody pro HR poradenství

Lektorky: Ph.Dr. Simona Hoskovcová, Ph.D. a Ph.Dr. Markéta Niederlová, Ph.D.

4 400 Kč