Poslání kurzu

Kurz je koncipován jako intenzivní 8hodinový kazuistický workshop zaměřený na extenzivnější práci s klinickým materiálem účastníků.

Oproti základnímu kurzu, zaměřeného na teoretické základy a administraci Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti (AMPO) a jeho implikace pro MKN-11 model pro poruchy osobnosti, je v tomto případě maximální pozornost věnována interpretacím profilů účastníků a možnostem, jak výsledky sdělovat pacientům.

Jelikož se v rámci kurzu předpokládá práce s vlastním klinickým materiálem, účastníci na kurz přinesou vyplněné volně dostupné sebeposuzující diagnostiky od minimálně jednoho pacienta, ideálně již v digitalizované podobě, jež umožní jejich rychlé přenesení do vyhodnocovacího programu. 

Kurz je určen klinickým psychologům, psychologům ve zdravotnictví, psychiatrům a dalším odborníkům v oblasti duševního zdraví, kteří se v praxi setkávají s pacienty s poruchami osobnosti.

Od účastníků se předpokládá absolvování základního školícího kurzu (jehož součástí je i program pro vyhodnocení profilů) nebo pokročilá znalost práce s AMPO a MKN-11 modelem pro poruchy osobnosti.


Obsah kurzu

Procvičování interpretačních algoritmů v kontextu intuitivních i normativních modalit skóringu.

Nácvik sdělování výsledků pacientům s ohledem na kontext, v němž byly metody pacientům administrovány.


Další informace

Každý účastník má k dispozici volně dostupné diagnostiky.


Zájemci ze Slovenské republiky jsou vítáni.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3 - Vinohrady
Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti: nadstavbový kazuistický seminář

Lektor: PhDr., Mgr. Karel D. Riegel, Ph.D.

2 900 Kč