Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi TAT a odvozených metod.

TAT a od něj odvozené metody se osvědčují při mapování kognitivního stylu, orientaci a chování v sociální situaci a při zjišťování možných konfliktních oblastí osobnosti.

Další informace

Kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a příklady.

Důraz je kladen na praktické využití probíraných metod, výcvik je doplněn rozborem kazuistik.

16hodinový dvoudenní základní kurz v aplikaci TAT je vhodný pro poradenské a klinické psychology, případně i pro studenty posledních ročníků magisterského oboru psychologie.


Tento kurz se vztahuje k metodě Thematic Apperception Test (TAT), která je zařazena do Kategorie B


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.Místo konání kurzu 8. - 9. 10. 2024 (termín plně obsazen)

Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.

Vinohradská 89/90

130 00 Praha 3


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

TAT a odvozené metody

Lektoři: PhDr. Petr Goldmann a PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

4 530 Kč