Poslání kurzu

Celkem 16 výcvikových hodin je rozděleno do dvou dnů po deseti a šesti hodinách, které budou naplněny nejen základními teoretickými a historickými fakty, ale především konkrétními údaji k aplikovatelnosti metody Scénotest v širším kontextu terapie a diagnostiky hrou, jejímu praktickému přínosu pro psychodiagnostiku a psychoterapii a také nácviku základních dovedností pro administraci a interpretaci metody.

Základní teoretické i praktické obeznámení se základy a systémem diagnostiky a terapie hrou – u mimetických projektivních metod (zejm. Scénotest autorky Gerdhild von Staabs) i v širším kontextu hrových metod (pro diagnostiku i terapii; dětí, dospívajících i dospělých).

Seznámení se s teoretickými základy a systémy diagnostiky a terapie hrou, s možnostmi praktického uplatnění specifických postupů, technik a metod a také využití dostupných diagnostických metod hrovým způsobem.

Kurz je zaměřen prakticky:

  • Ukázka individuální práce s metodou Scénotest.
  • Nácvik administrace a interpretace pro každého z účastníků/účastnic.
  • Vybrané kazuistiky.
  • Diskuze, konfrontace, komunikace…
  • Dále Vám budou (kazuisticky) prezentovány ukázky praktické aplikace těchto specifických hrových metod a postupů.
  • Budete mít možnost seznámit se blíže s konkrétními dg. metodami, které jsou již dostupné na našem (např. Osobnostní poker, Projektivní interview aj.) či zahraničním trhu (např. Welt-test, Erica-method,POKIT, MIM, FAST, MUG ad.).
  • Součástí kurzu budou i praktická cvičení s vybranými metodami.
  • Téma tohoto kurzu nespadá pouze do oblasti diagnostiky a terapie dětí, ale koncept terapie hrou se uplatňuje také v oblasti diagnostiky a terapie dospívajících, dospělých, dvojic či rodinných systémů.


Anotace k metodě


Kurz začíná první den v 9:00 a končí v 19:00 hodin;
druhý den pak začíná v 8:00 a končí ve 13:30 hodin.

  • V první den kurzu je k dispozici hodinová pauza na oběd a půl hodinová na večeři;
  • druhý den kurzu je realizován pouze s krátkými hygienickými přestávkami.


Místo konání kurzu 5.-6.6.2023
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Scénotest a terapie/diagnostika hrou

Lektor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Termín konání: 05.-06.06.2023

7 040 Kč