Rozsah kurzu: 16 vyuč. hod. (dvoudenní seminář)

Kresba postavy (FDT) je kresebná projektivně – výrazová technika. Je vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých. Nabízí pohled na základní osobnostní charakteristiky, pojetí sebe sama, přijetí vlastní psychosexuální identity i na postoj k opačnému pohlaví nebo k ostatním lidem obecně. 

Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách, provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.

Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě.

V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Projektivní metody slouží jako doplňkové k další diagnostice. Kurz je tedy vhodný pro psychology, kteří pracují i s jinými metodami. 


Z obsahu kurzu: možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy interpretace kreseb, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických poruch). Orientační normy.


Podrobněji k obsahu kurzu:

 • Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami
 • Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy
 • Administrace metody
 • Interpretace chování probanda, při kreslení
 • Interpretace celkového způsobu provedení kresby, zacházení s detaily
 • Projevy obranných mechanismů, různé stylizace kresby: recese, karikatury apod.
 • Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy
 • Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu
 • Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb
 • Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb
 • Každý posluchač si zkusí sám interpretovat několik kreseb


Tento kurz se vztahuje k metodě Kresba postavy, která je zařazena do Kategorie A


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Kresba postavy (FDT)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

4 580 Kč