IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti

Využití: Test kognitivních schopností (test inteligence) a celkového vývoje pro využití v oblasti vývojové a pedagogické psychologie, poradenství, dětské klinické psychologie, dětské psychiatrie a pediatrie

Administrace: Individuální, celková doba administrace: 60–90 minut

Aktualizace programu


Charakteristika testu

IDS-P umožňuje komplexní a diferencované vývojově psychologické standardizované hodnocení dětí ve věku 3–5 let v oblasti kognitivního i celkového vývoje, v němž jsou posuzovány funkční oblasti psychomotoriky, sociálně-emoční kompetence, řeči a logicko-matematického myšlení. Examinátor kromě toho také posuzuje chování dítěte (Přístup k testové situaci).

Doplňkové české subtesty jsou zaměřeny na diagnostiku verbálního myšlení.

IDS-P umožňuje včasný záchyt vývojových odchylek a přípravu stimulačních program v rámci zdravotní péče. IDS-P lze užít v celém rozsahu vývojové diagnostiky a diagnostiky schopností, při diagnostice školní zralosti i v oblasti klinické praxe. Lze jej např. použít pro určení úrovně nadání, určení vhodného typu školy či vhodné úrovně náročnosti vzdělávacího programu (např. školní zralost, speciální školy; děti se speciálními potřebami) a určení úrovně inteligence a vývojové úrovně hodnocených funkčních oblastí.

Původní české normy jsou založeny na reprezentativním vzorku 465 dětí.

IDS-P

IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti

1. české vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2018

Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frischknecht

Autorka české verze: Dana Krejčířová

Kategorie C

24 810 Kč

1 750 Kč

1 100 Kč

20 290 Kč

1 980 Kč

Zvlášť lze objednat následující součásti Testovacího materiálu:

520 Kč

990 Kč

3 370 Kč