Poslání kurzu

Kurz je určen pro pokročilejši uživatele obeznámené s teoretickými základy a vývojem testu, zaměřením jednotlivých subtestů, administrací a interpretací WAIS-III.

Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz založený na práci s reálnými kazuistikami Vás seznámí s praktickými příklady aplikace testu, s interpretační strategií a postupem integrace poznatků z testu do psychologického nálezu.


Tento kurz se vztahuje k metodě WAIS-III, která je zařazena do Kategorie C


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro pokročilé uživatele

Lektor: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Termín konání: 31.10.2024

3 250 Kč