Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz


Charakteristika

Test ruky vznikl v Německu na začátku šedesátých let minulého století, hlavním autorem testu je Edwin E. Wagner. Test apercepce ruky (TAR) patří do skupiny apercepčních projektivních metod. Sestává z deseti tabulí (The Hand Test – Picture Cards; Rev. 1983), na devíti jsou obrázky ruky v různých polohách, desátá tabule je prázdná. Úkolem probanda je interpretovat, jakou činnost ruka v dané poloze vykonává.

Oproti původní verzi TAR je zde upravena administrace a rozšířeny možnosti vyhodnocování. V příručce lze nalézt v přehledné podobě vše potřebné k práci s testem, všechny popisované jevy jsou ilustrovány na řadě příkladů.


Použití testu

Svým obsahovým zaměřením je test ruky vhodnou doplňkovou metodou k osobnostním dotazníkům i projektivním metodám při posuzování základních osobnostních charakteristik a preferovaných strategií sebeprosazování. Je zajímavým podnětem jmenovitě při posuzování agresivity a významným indikátorem „normality“ osobnosti.

Orientační české normy, které jsou obsaženy v této příručce, jsou zaměřeny na práci s tzv. normální populací, ale jsou použitelné jak v personalistice a poradenství, tak i ve výchovných zařízeních.

TAR

Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

Autor české verze příručky Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování): Zdeněk Altman

700 Kč