Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Využití: dopravní psychologie


Charakteristika

Publikace je určena dopravním psychologům, kteří se zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. Obsahuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli plného počtu bodů v bodovém hodnocení a validizaci použitých metod vzhledem k dopravnímu chování řidičů. V první části publikace jsou popsány teorie řízení vozidla, charakteristiky jednotlivých skupin řidičů a jsou zde uvedeny etické zásady dopravněpsychologického vyšetření a pravidla pro jeho provádění. Druhá část je věnována výsledkům výzkumu. Pozornost je zaměřena především na rozdíly mezi rizikovými a nerizikovými řidiči, na řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu a na možnosti predikce rizikového dopravního chování. Publikace je doplněna normami pro všechny metody použité v tomto výzkumu, u kterých byl k dispozici dostatek výsledků.

Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

M. Šucha, D. Černochová, V. Rehnová, L. Šrámková, P. Zámečník

800 Kč