Poslání kurzu

Intenzivní dvoudenní kurz je určen především specialistům v personalistice a poradenství, kteří nevystudovali jednooborovou psychologii. Účastníci kurzu budou proškoleni v administraci, vyhodnocení a interpretaci vybraných psychodiagnostických metod.

 

V rámci prvního dne je účastníkům prezentován i základní počítačový systém pro práci s testy a on-line testování Hogrefe Testsystem, ve kterém jsou absolventům kurzu zpřístupněny i vybrané metody kategorie B.

  • Úvodem se věnujeme obecným zásadám psychodiagnostiky a základům statistického hodnocení výsledků psychodiagnostických metod. Součástí školení jsou také etické zásady práce s diagnostickými metodami a požadavky na průběh zpětné vazby pro probanda. Tyto zásady jsou obecně platné a jsou využitelné i pro další psychodiagnostické metody.
  • Využití vybraných metod kategorie B (pouze ve formě pro HTS): NEO pětifaktorový osobnostní inventář, Test pozornosti d2/d2-R, VMT a IST-Screening.


Druhý den je zaměřen na dotazníkové metody:

  • BIP – Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti
  • LMI – Dotazník motivace k výkonu
  • ISK – Inventář sociálních kompetencí


Tento kurz je zaměřen na metody, které jsou zařazeny do kategorie A, a na vybrané metody kategorie B. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k jejich nákupu (metody kategorie B ve verzi pro HTS). Absolvování kurzu opravňuje také k nákupu dalších metod kategorie A, pro které není vypsán samostatný kurz (podrobnosti na stránce příslušné metody). K nákupu metod je potřebné také doložit příslušné vzdělání, splňující podmínky Kategorie A (kopii diplomu).


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání kurzu 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Akreditační kurz Hogrefe – Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství

Lektorky: Ph.Dr. Simona Hoskovcová, Ph.D. a Ph.Dr. Markéta Niederlová, Ph.D.

5 550 Kč