Poslání kurzu

Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi GPOP.

Intenzivní 16hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití typologie osobnosti a určení typu osobnosti pomocí metody GPOP.

Kurz realizujeme v kombinaci prezenční (8 hod) a distanční (samostudium) (8 hod) formy; účastníci kurzu si nastudují publikaci Typický člověk a svůj profil, který dostanou před kurzem. Během kurzu budeme předpokládat znalost základních pojmů a ověříme ji ústně v úvodu kurzu.

Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů práce s lidmi (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).

Obsah kurzu

  • poznání vlastního typu osobnosti – administrace GPOP
  • vyhodnocení GPOP v Hogrefe TestSystemu (HTS)
  • interpretace výsledků
  • dynamika typů a teorie typologie osobnosti
  • využití výsledků GPOP
  • etické zásady a směrnice pro práci s metodou

Další informace

Každý účastník dostane při kurzu k dispozici materiály potřebné pro seznámení se s metodou a příručku k dotazníku GPOP.

Po ukončení kurzu má každý účastník možnost supervize jedné případové studie s lektorkami kurzu.

Metoda je distribuována nejen psychologům, ale také specialistům v personalistice a poradenství po absolvování tohoto kurzu.

GPOP je distribuována pouze jako metoda v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.

Zájemci ze Slovenské republiky se mohou přihlásit do tohoto kurzu, nebo do kurzu pořádaného v Bratislavě pod vedením doc. PhDr. Evy Letovancové, PhD.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.


Místo konání 

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

GPOP - Dotazník typologie osobnosti

Lektorky: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D., PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

8 690 Kč