Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)


Popis metody: Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.


Obsah kurzu: seznámení s principem apercepčních metod, možnosti a omezení TAR, administrace, základní principy a postup při interpretaci, signování, návrhy nových doplňujících signatur, rozšíření možností kvantitativní i kvalitativní interpretace.

Všechny probírané jevy jsou vždy demonstrovány na řadě konkrétních ukázek z protokolů TAR od nejrůznějších typů probandů.

Ukázky použití testu v praxi, konfrontace TAR s dalšími projektivními metodami, podrobný rozbor konkrétních případů.

V případě zájmu posluchačů může být věnován větší prostor i nácviku komunikačních dovedností při administraci metody.


Z obsahu kurzu:

 • Možnosti a nedostatky psychodiagnostiky a projektivních metod
 • Výhody Testu ruky, srovnání s ROR
 • Administrace, důraz na důležitost komunikačních dovedností
 • Základní signování – příklady typických odpovědí, návrhy nových signatur
 • Doplňkové a obsahové signatury, významy zvláštních projevů
 • Podnětový charakter karet
 • Sledování a hodnocení doprovodných jevů (např. zacházení s tabulemi, množství odpovědí, perseverace, šokové reakce apod.)
 • Banální a originální odpovědi
 • Kvantitativní vyhodnocení
 • Obsahová interpretace
 • Varovné odpovědi
 • Diagnostika agresivity
 • Ukázky a podrobný rozbor typických i mimořádných protokolů


Tento kurz se vztahuje k metodě Test apercepce ruky (TAR), která je zařazena do Kategorie A


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Místo konání kurzu

Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vinohradská 89/90
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Test apercepce ruky (TAR)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Termín konání: 22.-23.10.2024

4 580 Kč