Stroopův test

Věkové rozmezí: od 18 do 79 let

Využití: klinická a poradenská psychologie, diagnostika exekutivních funkcí

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace přibližně 5 minut

Charakteristika

Z recenze Doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D.

Stroopův test (slov a barev) náleží ke skutečně klasickým výzkumným a diagnostickým nástrojům ve všech oblastech psychologie (dětské, pracovní, klinické apod.). Zvláště pak v klinické (neuro)psychologii test zaujímá významné místo při hodnocení základních kognitivních funkcí. Metoda patří mezi základní nástroje při vyšetřování exekutivních funkcí (frontálního laloku mozku) a hodnotí se jí i kognitivní zpracování konfliktu, efektivita zaměřené pozornosti, funkce selektivní pozornosti a rychlost zpracování informace. Z uvedeného je vidět, že je nezbytné, aby se test používal v rámci vhodně vybrané baterie testů, neboť při analýze výsledků vyšetření se musí vycházet ze souhrnu informací, které nabídnou vyšší pravděpodobnost posouzení případné insuficience v některé ze zmíněných oblastí.

Stroopův test je časově nenáročný, je možné jej použít jak pro individuální, tak i skupinovou diagnostiku. Pro práci s testem není nutný dlouhodobý výcvik. Základní pomůcky k němu jsou podnětové tabule, záznamový list, stopky a psací nástroj. Autorka manuálu v něm poskytuje velmi rozsáhlé normy (percentily, vážený skór a T-skór), které vychází z dosažených výkonů v subtestech. Zároveň nabízí možnost interpretace výsledků ve vztahu ke známým klinickým kategoriím (např. prefrontální mozková patologie, různé typy demencí, ADHD, schizofrenie a depresívní porucha aj.).


Stroopův test

Stroopův test

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2013

Ľuba Krivá

Kategorie B

2 430 Kč

830 Kč

1 320 Kč

330 Kč