Poslání kurzu

Kurz je určen pro poznání a ovládnutí základu psychologické diagnostiky projektivní metody Testu stromu. Projektivní metody slouží jako doplňkové k další diagnostice. Kurz je vhodný pro psychology, kteří pracují i s jinými metodami. 


Školicí a výcvikový kurz Kresba stromu

16hodinový dvoudenní intenzivní kurz zahrnuje teoretický úvod do metody, administraci, základní principy a postup při interpretaci s ukázkami a příklady probíraných znaků, výhody a nedostatky metody, podrobný rozbor konkrétních kreseb a praktická cvičení.


Důraz je kladen na otázku praktického využití probíraných metod, výcvik je doplněn vybranými kasuistikami.


Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Počet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

Kresba stromu - online

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

4 130 Kč