Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

Česká adaptace Les phénomènes particuliers au Rorschach, Une relecture pointilliste, Volume II


Charakteristika
(Z předmluvy Mgr. Marka Macáka):

Tato kniha je ovocem dlouholeté spolupráce České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, zejména významného českého psychologa Jana Ženatého, s představiteli Lausannské školy (Odile Husain, Olivier Revaz). Společným jmenovatelem české rorschachovské tradice a přístupu autorů publikace je důraz na motivaci vyšetřovaných osob, hledání psychologického opodstatnění jednotlivých reakcí probandů, a jejich vztažení k psychické struktuře, kterou lze rozpoznat pouze při zevrubné analýze nuancí jednotlivých promluv i celých sekvencí. Do popředí se dostávají vyslovené i implikované zvláštností interakce, které nelze uspokojivě zredukovat na kvantifikovatelné proměnné. V podstatě jde o jistou psychodynamickou fenomenologii, která odmítá odložit stranou komplexitu duševního života i jeho projevů a vždy se nakonec vrací k vyšetřované osobě samotné. Podobný impulz nalézáme i v kvantitativních systémech. Exner i autoři R-PAS opakovaně upozorňují na nutnost individualizovat závěry z vyšetření Rorschachovou metodou, a místy i na nutnost přesunout pozornost od skórů zpět k původním promluvám pacientů. Oba kvantifikující systémy jsou však velmi skoupé na vodítka, jak naložit se zvláštnostmi odpovědí vyšetřovaných osob, a nechávají zejména nezkušeného odborníka na holičkách. Sám Exner pokládal za samozřejmost, že zevrubná interpretace protokolů předpokládá práci s aspekty, které nelze kvantitativně zachytit. O tom, jak to konkrétně udělat, se z jeho systému dovíme pouze málo.

V praxi je proto nutné sáhnout po poznatcích a hypotézách, nahromaděných v dlouhé tradici práce s Rorschachovou metodou. Literatura, která by se vracela k tradičním formulacím, je však poměrně nedostupná, a jen velmi málo současných publikací předkládá vodítka pro kvalitativní analýzu protokolů, natož pro jejich vztažení k osobnostní dynamice vyšetřovaných jedinců. Předkládaná kniha plní přesně tuto mezeru.

Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

Psychodynamická analýza diskurzu

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2019

F. Rossel, O. Husain. O. Revaz a kol

Přeložil a odborně upravil: M. Macák

870 Kč