Obchodní podmínky

Podmínky pro objednání psychodiagnostických metod

Hogrefe – Testcentrum poskytuje vybrané psychodiagnostické metody pouze psychologům, kteří prokáží svou odbornou způsobilost.

Tuto odbornou způsobilost lze prokázat předložením vysokoškolského diplomu, nebo zasláním jeho kopie zároveň s objednávkou (na e-mail info@testcentrum.cz nebo poštou – k diplomu prosím vždy uveďte, k jaké objednávce se vztahuje).

Objednávky studentů psychologie pro studijní a vědecké účely vyřizujeme na základě potvrzení vedoucího projektu.

Další způsoby objednání

Objednávku lze zaslat přes stránky, e-mailem (info@testcentrum.cz) nebo poštou (Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., A. Staška 78, 140 00 Praha 4).

Poštovné

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, k ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v rámci ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).

Platební podmínky

Standardně vystavujeme fakturu na celkovou cenu se splatností 14 dní a tuto fakturu zasíláme společně s objednaným zbožím.

Při osobním odběru je možná i platba v hotovosti.

Na dobírku nezasíláme.

Fakturace

Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).

Informace pro objednávky ze Slovenské republiky

Od 1.1. 2008 přijímáme platby i na náš účet, vedený u ČSOB v SR. K ceně našich produktů již neúčtujeme žádné bankovní poplatky. Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie dokladu o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).

Objednávky pro Slovenskou republiku

Objednávky také přímo ve Slovenské republice vyřizuje náš obchodní partner:

PSYCHOPROF, spol. s r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
Tel. / fax: 00421 035 64 08 552
E-mail: psychoprof@psychoprof.sk
www.psychoprof.sk

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.

Informace o novém zákonu o řešení spotřebitelských sporů cestou mimosoudního vyrovnání naleznete zde.

Informace o ochraně autorských práv

Psychodiagnostické metody, vydané naší společností, nesmí být dále rozmnožovány, ukládány ani přenášeny elektronickými, mechanickými, kopírovacími, filmovacími, záznamovými či jinými prostředky bez písemného povolení vydavatele. Toto omezení je dáno nejen platnou legislativou, chránící autorská práva, ale i licenčními smlouvami vlastníků původních práv k jednotlivým metodám v zahraničí.

Toto omezení se týká i formy předávání výsledků testovaným osobám anebo jejich zástupcům, kterým může být předáván výsledek pouze ve formě interpretace, tj. bez znění a skórování jednotlivých položek našich metod.

Informace o GDPR

Odpovědnost za zpracování osobních údajů testovaných osob má uživatel metody, tedy osoba, která si metodu zakoupila a oprávněně ji používá. Je tedy nutné, aby si uživatel tento souhlas od testovaných osob předem zajistil a v některých případech bude jistě vhodné si zajistit souhlas testované osoby i se zpracováváním tzv. citlivých osobních údajů (zvláštní kategorie osobních údajů). Na základě tohoto souhlasu pak mohou být podle platné legislativy takové položky nejen administrovány, ale i vyhodnocovány a zpracovávány. (Dle Úřadu pro ochranu osobních údajů zvláštní kategorie osobních údajů lze zpracovávat, pokud: subjekt údajů udělil výslovný souhlas …. nebo zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče atd… )

Při každé administraci metody je především nezbytné dodržovat základní odborné i etické zásady pro práci s psychodiagnostickými metodami, tzn. především administrovat je tak, aby testová situace zůstávala pod kontrolou oprávněného administrátora (platí pro administraci verze tužka-papír stejně jako pro elektronické anebo on-line testování) a aby především interpretaci výsledků testování prováděl v souladu s příslušnými standardy pro pedagogické a psychologické testování zaškolený odborník. Kontrola nad testovou situací je odpovědností administrátora v případě všech forem administrace, včetně on-line administrace, která se od ostatních forem liší pouze zapojením internetové sítě do průběhu testování, a on-line testování je potom plnohodnotnou alternativou k jiným formám testování.

Technická opatření, která jsou z hlediska GDPR vyžadována pro provoz námi distribuovaných metod v rámci některých IT řešení, si mohou uživatelé nastavit u všech počítačových verzí metod v HTS 5 a u počítačové verze metody MMPI-2.

U metod, které mají samostatnou PC verzi anebo vyhodnocovací program, jsou data včetně odpovídajících osobních údajů uložena pouze u administrátora, a je nezbytné, aby se při práci s nimi řídil příslušnými ustanoveními GDPR. Všechny verze našich metod umožňují, aby osobní údaje byly nahrazeny (např. čísli) a aby takto databáze byly anonymizované.